Υπουργείο Εσωτερικών: Μεταφέρουν εργαζόμενους σε φορείς Υγείας! – ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για ανέργους 18 έως 29 ετών

υπουργείο Εσωτερικών

Διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο που φέρνει το υπουργείο Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», προβλέπει πως το προσωπικό που απασχολείται στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, την Ηλεκτρομηχανική Κύμης, τη Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου, την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων και την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, μπορεί κατ’ εξαίρεση να μεταφερθεί σε θέσεις φορέων υγείας.

Συγκεκριμένα το άρθρο 68 του νομοσχέδιου αναφέρει πως «προσωπικό των φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 4440/2016 και στο άρθρο 23 του ν. 4587/2018, το οποίο δεν δύναται να μεταφερθεί λόγω έλλειψης των απαιτούμενων τυπικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 50/2001, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να μεταφερθεί σε θέσεις φορέων υγείας κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, εφόσον διαθέτει απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του».

1 μήνας προθεσμία από το υπουργείο Εσωτερικών

Η μεταφορά θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτηση που θα υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Με τον τρόπο αυτό το προσωπικό που απασχολείται στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, την Ηλεκτρομηχανική Κύμης, τη Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου, την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων και την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ, και διαθέτει απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα μπορεί να μεταφερθεί σε θέσεις φορέων υγείας κατηγορίας.

 

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για ανέργους 18 έως 29 ετών – Τι πρέπει να ξέρετε

 
Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, στις 23:59, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο «πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων, ηλικίας 18 έως 29 ετών», με έμφαση στις γυναίκες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στόχος του νέου προγράμματος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Ειδικότερα, τα βασικά στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:

  • Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε έως 5.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω πενθήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας.
  • Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (από τους 5.000) άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι συνεδρίες (μία διά ζώσης, πέντε εξ αποστάσεως).
  • Προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους άνεργους, ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) επιχειρηματικών σχεδίων, όπως περιγράφονται στο παραπάνω στάδιο. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με συγκριτική αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος. Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 ευρώ και 18 μήνες.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων – «ΠΑΝ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (oaed.gr).