Ρύθμιση χρεών έως 48 δόσεις: Τα μυστικά και οι κρίσιμες λεπτομέρειες

Αποτέλεσμα εικόνας για FOTO  εφοριες
Ποιοι έχουν δικαίωµα ένταξης, ποιες οφειλές αφορά, η ελάχιστη µηνιαία καταβολή, τα ευεργετήµατα και ο κίνδυνος κατασχέσεων

Τα σημαντικότερα σηµεία της νέας πάγιας ρύθµισης οφειλών αναλύουµε σήµερα στο άρθρο µας. Πρόκειται για τη ρύθµιση που περιµένουν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, προκειµένου να τακτοποιήσουν απλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις. Υπάρχει µια σειρά από κρίσιµες λεπτοµέρειες για τη νέα πάγια ρύθµιση των 24 ή των 48 δόσεων.

Αυτές οι κρίσιµες λεπτοµέρειες είναι οι εξής:

1) Κίνδυνος απώλειας υφιστάµενης ρύθµισης: Είναι πολλοί οι οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθµιση που διατηρούν, αλλά έχουν τρέχουσες φορολογικές οφειλές και αναµένουν να τις ρυθµίσουν µε τις διπλάσιες δόσεις της πάγιας ρύθµισης.

2) Υπουργική απόφαση: Ερχεται απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του διοικητή της ΑΑ∆Ε, µε την οποία θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της εφαρµογής και κυρίως θα αποσαφηνίζεται τι θα γίνει µε τα χρέη που είναι σήµερα στην ισχύουσα πάγια ρύθµιση και θα τη χάσουν. ∆ηλαδή, όποιος είναι ήδη σήµερα στην πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων, κανονικά, δεν έχει το δικαίωµα ένταξης στη νέα ρύθµιση των διπλών δόσεων.

3) Τι θα ισχύσει: Με βάση τη διάταξη του νόµου 4646/2019 όλες οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Εφορία, οι οποίες την 1η Νοεµβρίου 2019 δεν είχαν ρυθµιστεί σε δόσεις µε την ισχύουσα σήµερα «πάγια ρύθµιση» των 12 ή 24 των δόσεων ή µε άλλες ρυθµίσεις και διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής που ήταν σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 2019, µπορούν να υπαχθούν στη νέα πάγια ρύθµιση των 24 ή των 48 δόσεων, η οποία ισχύει από το νέο έτος.

4) Εξαιρέσεις: Εποµένως εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις νέες διατάξεις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση, η οποία κατά την 1η Νοεµβρίου 2019 ήταν σε ισχύ. Επιπλέον, µε τη νέα πάγια ρύθµιση θα µπορούν να εξοφλούνται τµηµατικά έως και σε 24 ή 48 µηνιαίες δόσεις όλες οι οφειλές προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και µετά.

5) Η νέα πάγια ρύθµιση: Στην πάγια ρύθµιση του Ν. 4152/2013 θα υπάγονται πλέον οφειλές προς ∆ΟΥ, ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία. Αυξάνονται σε έως 24 οι µηνιαίες δόσεις από έως 12 που ισχύει σήµερα η πάγια ρύθµιση για τους τρέχοντες φόρους (εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κ.λπ.). Σήµερα έως 24 µηνιαίες δόσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

6) Μέχρι 48 δόσεις: Αυξάνεται ο µέγιστος αριθµός των δόσεων σε έως 48 από 24 που ισχύει σήµερα. Μέχρι 48 δόσεις θα ρυθµίζονται οφειλές για τους έκτακτους φόρους από πρόστιµα της Εφορίας, από φόρο κληρονοµιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, από πρόστιµα της Τροχαίας, του δήµου ή της Πολεοδοµίας, τα οποία µεταφέρθηκαν και βεβαιώθηκαν στις ∆ΟΥ ή από άλλες έκτακτες αιτίες. Ο αριθµός εδώ θα καθορίζεται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση που θα εξετάζει την ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και µε την εφαρµογή συντελεστών, ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος ή των κερδών εάν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα.Ελάχιστο ποσό της µηνιαίας δόσης είναι τα 30 ευρώ.

7) Ο τόκος: Για µέχρι 12 µηνιαίες δόσεις ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάση το τελευταίο δηµοσιευµένο µέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, που δηµοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% και θα προσαυξάνεται αναλόγως του αριθµού των δόσεων της ρύθµισης. Για περισσότερες από 12 µηνιαίες δόσεις το επιπλέον θα είναι 1,5%. Στη δεύτερη φορά λόγω απώλειας η προσαύξηση θα είναι 1,5%.

8) Επιβραβεύονται οι συνεπείς οφειλέτες µε bonus στους τόκους: Στους συνεπείς οφειλέτες της ρύθµισης µέχρι να τελειώσει θα επιστρέφεται το 25% των τόκων που κατέβαλε. Η επιστροφή του τόκου δεν θα παρακρατείται, δεν θα κατάσχεται και δεν θα συµψηφίζεται µε άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το ∆ηµόσιο ή τρίτους.

9) Μπορούν να έχουν δεύτερη «ευκαιρία» όσοι χάσουν τη ρύθµιση; ∆ίνεται η δυνατότητα επανένταξης των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη σε ρύθµιση για δεύτερη και τελευταία φορά σε περίπτωση που την απωλέσουν, εφόσον προκαταβληθεί ποσό διπλάσιο της µηνιαίας δόσης και µε προσαυξηµένο επιτόκιο για τον υπολειπόµενο αριθµό δόσεων.

10) Μπορούν να µεταπηδήσουν σ τις νέες διατάξεις ήδη ρυθµισµένες οφειλές; Οχι. Στο αρχικό κείµενο του νοµοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή υπήρχε διάταξη η οποία έδινε τη δυνατότητα σε όσους είναι ενταγµένοι στην πάγια ρύθµιση των 12 ή των 24 δόσεων να ενταχθούν στη νέα ρύθµιση των 24 ή των 48 δόσεων. Οµως κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου στη Βουλή η συγκεκριµένη διάταξη αφαιρέθηκε και δεν υπάρχει στο τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου που ψηφίστηκε.

Η διάταξη που απαλείφθηκε είναι η ακόλουθη: «Αρθρο 66. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρµογής 36 β. Για οφειλέτες στους οποίους έχει χορηγηθεί µέχρι και 31.12.2019 η ρύθµιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013, µπορούν να υπαγάγουν την εναποµείνασα ρυθµισµένη οφειλή τους στις διατάξεις της ρύθµισης, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 43 του παρόντος από την έναρξη ισχύος αυτής, ήτοι 1.1.2020. Στην περίπτωση αυτή η ρύθµιση θεωρείται πρώτη. Οσοι µε αίτησή τους δεν υπαγάγουν τις οφειλές τους στις νέες διατάξεις, δύνανται να συνεχίζουν τη ρύθµιση µε τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση του παρόντος».

Επίσηµες πληροφορίες µας:

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες µας, η ΑΑ∆Ε και το υπ. Οικονοµικών, εν όψει της καθυστέρησης της νέας εφαρµογής και επειδή ο νόµος πρέπει να εφαρµοστεί απαρέγκλιτα, και προκειµένου οι οφειλέτες να µη χάσουν την ρύθµιση που εξυπηρετούν λόγω τρεχουσών οφειλών που περιµένουν να ρυθµίσουν µε τις διπλές δόσεις των νέων διατάξεων από 01.01.2020 (αντί 12 σε 24 και αντί 24 σε 48), αναµένεται να δώσει οδηγίες, συµβουλεύοντας τους οφειλέτες να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθµισης όπως ίσχυε µέχρι 31.12.2019 (12 ή 24 δόσεις) και µετά θα µπορούν να µεταπηδήσουν στις ευνοϊκότερες.

11) Κίνδυνος κατασχέσεων: Ακόµη πρέπει να σηµειωθεί ότι όσοι ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθµιση, δεν αποφεύγουν τον κίνδυνο των κατασχέσεων και των δεσµεύσεων της Εφορίας. Β λέπε τη σχετική παρ. 11 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013, ό πως ισχύει µε τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019: «11. Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε: α) να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, β) να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας στα πρόσωπα της προηγούµενης υποπερίπτωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, γ) να δίνει εντολή παρακράτησης µέρους ή του συνόλου».

12) Πότε χάνεται η ρύθµιση Βλέπε τη σχετική παρ. 8 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει µε τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019:

Εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα, γ) δεν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους, δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά, ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση.

13) Συνέπειες από την απώλεια της ρύθµισης: Η υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία βεβαίωσης και η άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, τηρουµένων και των διατάξεων περί δηµοσιοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011.

14) Ευεργετήµατα από τη συνεπή τήρηση της ρύθµισης: Βλέπε τη σχετική παρ. 9 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει µε τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας από την αρµόδια ∆ΟΥ µηνιαίας ισχύος, σύµφωνα µε τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990, όπως ισχύει και µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου.

β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ρύθµισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήµατος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνον οφειλές που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

δ) Αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του Ν. 2120/1993 (Α’ 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2523/1997 (Α’ 179)

15) Συµψηφισµός χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ∆ηµοσίου:

 Βλέπε τη σχετική παρ. 10 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013, όπως ισχύει µε τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019:

«10. Το ∆ηµόσιο προβαίνει σε σ υµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ∆ηµοσίου και µέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (KE∆E) και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε»