Οι ιδιώτες επιτάσσουν ξανά το Δημόσιο

Αποκλειστικό: Η «Γενική Κλινική Λυσίμαχος Γρηγ. Σαραφιανός» επαναχρησιμοποιείται για άγνωστες υπηρεσίες και με απόσπαση προσωπικού από το ΕΣΥ.

Κι όμως η επιταχθείσα κλινική της Θεσσαλονίκης «Γενική Κλινική Λυσίμαχος Γρηγ. Σαραφιανός» παραμένει επιταγμένη παρότι ποτέ δεν φιλοξένησε ούτε ένα ασθενή αφού οι εγκαταστάσεις της κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τέτοιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, ενώ το προσωπικό δημοσίων νοσοκομείων που είχαν αρχικά αποσπαστεί στην κλινική επέστρεψε άπρακτο, τώρα η κλινική επαναχρησιμοποιείται, για άγνωστες υπηρεσίες, και προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας αποσπάται εκ νέου από την ερχόμενη Δευτέρα. Τα γενόμενα, θα μπορούσαν να εκληφθούν ως αστείο επεισόδιο σε κωμικό σίριαλ αν δεν εκτυλισσόταν καταμεσής της τραγωδίας που βιώνει η χώρα, -με κέντρο μάλιστα του τραγικού χορού την Θεσσαλονίκη- με δεκάδες νεκρούς καθημερινά και το υγειονομικό προσωπικό του ΕΣΥ να βρίσκεται σε κατάσταση burn out.

Το έγγραφο που αποκαλύπτει σήμερα η «Εφ.Συν.» γεννά πλήθος νέων ερωτημάτων σχετικά με τις επιτάξεις των ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη καθώς μοιάζει να επιβεβαιώνεται το αρχικώς ρηθέν ότι «οι ιδιωτικές κλινικές επίταξαν τον δημόσιο τομέα». Μία γιατρός, νοσηλευτές και διοικητικοί, συνολικά 7 άτομα αποσπώνται από την ερχόμενη Δευτέρα στην κλινική Σαραφιανού για να προσφέρουν άγνωστες υπηρεσίες για τρεις μήνες μάλιστα!

Σε μια πόλη και μια περιφέρεια στα νοσοκομεία της οποίας καλούνται ή «επιστρατεύονται» γιατροί από άλλες περιοχές της χώρας, το δημόσιο δείχνει την γαλαντομία του μεταφέροντας προσωπικό σε ιδιωτική κλινική. Ναι αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με έγγραφό ζητά από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης –ανεβασμένο το έγγραφο στη σελίδα του Συλλόγου- να συνδράμουν ιδιώτες γιατροί για τις εφημερίες του!

Στο έγγραφο που δημοσιεύουμε και φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας Ιωάννη Κωτσιόπουλου δεν διευκρινίζεται τι υπηρεσίες οι αποσπασμένοι (χωρίς να ρωτηθούν;) καλούνται να προσφέρουν. Πόση σχέση έχει η απόσπασή τους με τα δηλωθέντα από τον ιδιοκτήτη της κλινικής ότι ήταν σε διαπραγματεύσεις(;) με το υπουργείο για την μετατροπή της κλινικής του σε … εμβολιαστικό κέντρο; Παραμένει άραγε επιταγμένη η κλινική για ένα μήνα χωρίς να χρησιμοποιείται; Δεν υπάρχουν άλλοι χώροι για να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να αποζημιωθεί με κάποιο τρόπο ο ιδιώτης για την άχρηστη επίταξη της πρώτης φάσης; Πόσο θα κοστίσουν οι σχεδιαστικές αστοχίες στο δημόσιο ταμείο;

Τι αναφέρει άραγε το «αριθ. Πρωτ. 58962/26-11-2020 έγγραφο της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας» όπου λογικά θα εξηγείται το αίτημα για έγκριση της απόσπασης των υγειονομικών; (Ξεπερνούμε με κατανόηση το προφανές λάθος στις ημερομηνίες. Το έγγραφο εστάλη 7.12.20 και στην επόμενη σελίδα αναφέρεται ότι η μετακίνηση ισχύει από 21.11.20, προφανώς εννοούν 21.12.20).

Καλό θα ήταν επίσης να διευκρινιστεί επισήμως αν ισχύουν οι αρχικές επιτάξεις(δημοσιεύουμε το ΦΕΚ με το οποίο είχαν επιταχθεί και στο οποίο αναφέρεται καθαρά ότι η επίταξη είχε ισχύ 15 ημερών, όπως και μερικές ακόμη λεπτομέρειες που δημιουργούν ακόμη και στον απρόσεχτο αναγνώστη πληθώρα άλλων ερωτημάτων. Θυμίζουμε δε δοθείσης της ευκαιρίας και την αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» των πρώτων επιτάξεων… του δημόσιου από τον ιδιωτικό τομέα (Επίταξαν τις ιδιωτικές κλινικές, τις στελεχώνουν με… προσωπικό από το ΕΣΥ).

Επιμένουμε να ρωτάμε αν έχει υπολογιστεί το κόστος, τουλάχιστον για την κλινική που δεν χρησιμοποιήθηκε (ας δεχθούμε χωρίς ερωτήσεις –για την ώρα- ότι μπορεί η κλινική  της ΕUROMEDICA  να μην χρησιμοποιήθηκε για περιστατικά covid αλλά ο Όμιλος διέθεσε άλλη μονάδα του, την «Αρωγή» η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα).

Αναλυτικά το ΦΕΚ που είχε υπογραφεί στις 19 Νοεμβρίου

Αριθμ. Δ4/Γ.Π.οικ.74407 Αναγκαστική διάθεση κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας, εγκαταστάσεων και θαλάμων, στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 5148Β/19-11-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tην παρ. 3 του άρθρου 18, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 5 και την παρ. 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 85 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214).

3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

5. Τον ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 161).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την ανάγκη άμεσης αύξησης κλινών για τη νοσηλεία ασθενών που πάσχουν από νέο κορωνοϊό COVID-19 για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας και νοσηλείας ασθενών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

8. Την υπό στοιχεία Β1α,θ2/οικ.74406/19.11.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας δυνάμει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την καταβολή αποζημίωσης για την αναγκαστική δέσμευση από το Δημόσιο των ανωτέρω κλινικών, το ύψος της οποίας, θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά (αριθμός και βαρύτητα κρουσμάτων), τη διάρκεια τη πανδημίας και τις έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν, θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4745/2020.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-7110000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, με έκτακτη, ισόποση επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Την αναγκαστική δέσμευση προς χρήση από το Ελληνικό Δημόσιο, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΓΡΗΓ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Α.Ε, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (επί της οδού Ιουστινιανού αρ. 28, ΤΚ 54631), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στο σύνολό της, ως προς όλες τις εγκαταστάσεις της, κλίνες πάσης φύσεως, επιμέρους χώρους, καθώς και όλες τις παρεπόμενες προς τη λειτουργία της, υπηρεσίες ιατρικές, νοσηλευτικές και βοηθητικές του προσωπικού της, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.

2. Την αναγκαστική δέσμευση προς χρήση από το Ελληνικό Δημόσιο, της ΕUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (επί της οδού Μαρίας Κάλλας 11 και Γραβιάς 2, Περιοχή Ανθέων, Τ.Κ. 54645), όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο σύνολό της, ως προς όλες τις εγκαταστάσεις της, κλίνες πάσης φύσεως, επιμέρους χώρους, καθώς και όλες τις παρεπόμενες προς τη λειτουργία της, υπηρεσίες ιατρικές, νοσηλευτικές και βοηθητικές του προσωπικού της, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.

3. Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία ανήκουν γεωγραφικά οι δεσμευόμενες ιδιωτικές κλινικές των παρ. 1 και 2 αναλαμβάνει τη διοικητική διαχείριση όλων των κλινών, χώρων και εγκαταστάσεων των ανωτέρω αναγκαστικά δεσμευόμενων κλινικών, τη διοικητική εποπτεία του προσωπικού που αναγκαστικά διαθέτει πλέον τις υπηρεσίες του για δημόσιο σκοπό, τη διαχείριση της εισαγωγής ασθενών στις κλινικές των παρ. 1 και 2 από άλλα δημόσια νοσοκομεία ή αναγκαστικά δεσμευμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια και νοσοκομεία, τη μετακίνηση ήδη νοσηλευόμενων ασθενών και συντονίζει την εν γένει εποπτεία του εύρυθμου τρόπου λειτουργίας των αναγκαστικά δεσμευόμενων κλινικών. Προς τον σκοπό αυτό, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω δεσμευόμενων ιδιωτικών κλινικών των παρ. 1 και 2 παρέχουν πρόσβαση στο χώρο των κλινικών τους, στον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Δημήτριο Τσαλικάκη, παραδίδουν προς αυτόν αμελλητί αναλυτική κατάσταση του προσωπικού που απασχολούν και το οποίο εφεξής θα παρέχει αναγκαστικά τις υπηρεσίες του για σκοπό δημόσιας υγείας, καθώς και κατάσταση των πάσης φύσεως κλινών που διαθέτει κάθε μία εκ των αναγκαστικά δεσμευόμενων ιδιωτικών κλινικών (ελεύθερων, δεσμευμένων κ.λπ.) και του παρέχουν κάθε συναφή προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, πληροφορία και συνδρομή για την εύρυθμη λειτουργία της.

4. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η Διοίκηση των επιχειρήσεων των παρ. 1 και 2 στερείται κάθε δικαιώματος διαχείρισης ή νόμιμης εκπροσώπησης έναντι παντός τρίτου ως προς τις οριζόμενες κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της αναγκαστικής δέσμευσης.

5. Η διοίκηση και το προσωπικό των αναγκαστικά δεσμευόμενων επιχειρήσεων υποχρεούνται στην παροχή κάθε αναγκαίας σύμπραξης για την υλοποίηση των σκοπών της παρούσας αναγκαστικής δέσμευσης, παρέχοντας κάθε αναγκαία συνδρομή στην εισαγωγή ασθενών από άλλα δημόσια νοσοκομεία ή δημόσιες δομές υγείας, στη μετακίνηση νοσηλευόμενων ασθενών, καθώς και στην ανάληψη της διοίκησης της επιχείρησης και του προσωπικού της για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό, από τον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

6. Ο τρόπος αποζημίωσης των αναγκαστικά ως άνω δεσμευμένων κλινικών εν συνόλω, θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, όπως ορίζει η παρ. 4 του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

Η παρούσα κοινοποιείται στους νόμιμους εκπροσώπους των δεσμευόμενων επιχειρήσεων με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

O Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 

Οι παρεμβάσεις του Μαξίμου στον Τύπο και τους δημοσιογράφους

Οι δηλώσεις Πέτσα, ότι η κυβέρνηση αφήνει ανεπηρέαστα τα ΜΜΕ, έπειτα από τον εξαναγκασμό σε παραίτηση της Δήμητρας Κρουστάλλη από το «Βήμα» ακούγονται σαν άνοστο ανέκδοτο, αφού όσοι ζουν στον χώρο της ενημέρωσης ξέρουν πως η αλήθεια είναι εκ διαμέτρου αντίθετη.

Οσο και αν ξέρουμε πια πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Στέλιος Πέτσας δεν είναι ο πολιτικός που θα μείνει στην Ιστορία ως ο νέος Καποδίστριας π.χ., ούτε καν ο (ανθ’ ημών) Γουλιμής, δεν παύει να μας εκπλήσσει διαρκώς. Ετσι, στον εξαναγκασμό σε παραίτηση της συντάκτριας του ΒΗΜΑτος Δήμητρας Κρουστάλλη βγήκε να κάνει την εξής, αστεία πραγματικά, δήλωση:

«Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει ούτε στα Μέσα Ενημέρωσης ούτε στη δουλειά των δημοσιογράφων. Σέβεται απόλυτα την ανεξαρτησία τους. Οταν απαιτείται, απαντά στα δημοσιεύματά τους και φυσικά δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα του κάθε μέσου». Σημειώνει, μάλιστα, ότι για μια φιλελεύθερη κυβέρνηση όπως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, φιλελεύθερη τη λέει ο ίδιος δηλαδή, «η ελευθεροτυπία και η κριτική αποτελούν στοιχεία της Δημοκρατίας».

«Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στα ΜΜΕ» διαλαλεί λοιπόν ο κ. Πέτσας, «ασκήθηκε ασφυκτική πίεση από το Μέγαρο Μαξίμου» αντιτείνει η Δήμητρα Κρουστάλλη. Εσείς ποιον από τους δύο πιστεύετε; Και όχι, προλαβαίνω κάποιους, μη βιαστείτε, η συγκεκριμένη δημοσιογράφος δεν βλέπει με συμπάθεια τον ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο, μάλιστα: «Ο αγώνας που δώσαμε οι δημοσιογράφοι του Βήματος και των Νέων ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, για να μείνουν ζωντανές και όρθιες οι δύο εφημερίδες, με βοηθά να τοποθετήσω τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση», έγραψε.

Οι αναβαθμισμένοι

Αλλά γιά να δούμε, όντως η κυβέρνηση και βασικά το μέγαρο Μαξίμου δεν παρεμβαίνουν στα ΜΜΕ και στη δουλειά των δημοσιογράφων; Διότι, εμείς, άλλα ζούμε στον χώρο της ενημέρωσης.

● Στην ΕΡΤ πρόεδρος διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Ζούλας, ο διευθυντής Επικοινωνίας του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ηταν σαν να έβαζε ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη θέση τον Θανάση Καρτερό. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν; Θα την κατεδάφιζαν την ΕΡΤ οι Νεοδημοκράτες…

● Και δεν είναι μόνο ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, είναι και οι συντάκτες που έκαναν το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας στην ΕΡΤ και αναβαθμίστηκαν. Ο Φώτης Καφαράκης ανέλαβε γενικός διευθυντής Ενημέρωσης και ο Γιάννης Τρουπής ορίστηκε διευθυντής Ειδήσεων και Ενημερωτικών Εκπομπών. Ο Γιάννης Τρουπής ήταν ο ένας από τους δύο δημοσιογράφους που έκαναν εκείνη την περίφημη συνέντευξη-ξεσκόνισμα σακακιού-αγιογραφία Σαμαρά στην τότε ΝΕΡΙΤ με την οποία γέλαγαν και τα πόμολα και με ερωτήσεις του τύπου «Εσείς πώς θα συνοψίζατε το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης;». Ο άλλος δημοσιογράφος ήταν ο Γιώργος Ευθυμίου που, πλέον, είναι διορισμένος στο μέγαρο Μαξίμου (περισσότερα στη στήλη μας για τα media, στη σελίδα 78).

● «Στα δημοσιογραφικά γραφεία μιλούν για επιθυμίες Μητσοτάκη που απομάκρυναν κάποιους συντάκτες από το κομματικό και κυβερνητικό ρεπορτάζ – και υποδείξεις για αντικατάστασή τους με “καταλληλότερους”. Ο σημερινός Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που έγινε αρχηγός κόμματος, θεώρησε ότι του πέφτει λόγος στην αρχισυνταξία των ΜΜΕ. Δεν το έκρυβε καν», έγραψε ο Γιώργος Λακόπουλος.

Ετσι είδαμε κόσμο να βγαίνει εκτός ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, τον Σπύρο Γκουτζάνη στο ΑΠΕ, τον Γιώργο Τερζή στην «Καθημερινή» (στην «Καθημερινή» τότε μετακόμισε από τα ΝΕΑ η Αριστοτελία Πελώνη και λίγο μετά έγινε αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος), τον Αρη Ραβανό στο ΒΗΜΑ, την Ελλη Τριανταφύλλου και άλλους. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά θα σκέφτηκαν από το Μαξίμου.

● Ο Γιώργος Λακόπουλος έγραψε και κάτι ακόμα: «Δεν θα επεκταθώ στην προσωπική μου περίπτωση, όταν απείλησε εργοδότη μου να με απομακρύνει».

● Ο Γιώργος Τράγκας ωστόσο επεκτάθηκε και είπε πολλά την περίοδο που απομακρύνθηκε από τα «Παραπολιτικά 90.1». Ηταν 11 Μαΐου 2020 όταν ο ραδιοσταθμός ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας τους με δελτίο Τύπου στις 7 και μισή το πρωί, αχάραγα! «Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να ακούγομαι το πρωί, όχι μόνο από τα “Παραπολιτικά” αλλά από πουθενά» είπε ο δημοσιογράφος λίγο μετά. Ενώ, μερικές ημέρες νωρίτερα έλεγε, από μικροφώνου πάντα, «ουδείς σκεπτόμενος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να μη λάβει υπ’ όψιν του τις πιέσεις της εξουσίας. Οι πολιτικοί που αγαπούν τον ολοκληρωτισμό αγαπούν τη νοσηρότητα», κατηγορώντας το μέγαρο Μαξίμου.

● Το «Documento» κατήγγειλε ευθέως τον πρωθυπουργό και το περιβάλλον του ότι έχει παρέμβει σε διαφημιστικές εταιρείες και διαφημιζόμενους ώστε να μη δίνουν διαφημίσεις στην εφημερίδα.