ΚΕΠ: Πώς θα λάβετε πιστοποιητικά με mail, courier ή τηλεφωνικά. Αναλυτικές οδηγίες – Alert από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής – Σ. Ρομπόλης: Μοντέλο “μερικής εργασίας” σε μια υπεργολαβική οικονομία

Πιστοποιητικά μέσω email, courier, αλλά και με ένα τηλεφώνημα θα μπορούν λαμβάνουν οι πολίτες που δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες και είναι αδύνατη η εξυπηρέτησή τους από την ψηφιακή πύλη του gov.gr.

Όπως δηλώνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών Γεώργιος Γεωργαντάς «σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ο ρόλος του κράτους είναι να προστατεύσει αποτελεσματικά την υγεία των πολιτών. Το υπουργείο ήταν από την αρχή στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στον περιορισμό του ιού, διασφαλίζοντας ότι οι συμπολίτες μας και ιδίως οι πιο ευάλωτοι, δεν θα συνωστίζονται στις δημόσιες υπηρεσίες, αναμένοντας σε περιττές ουρές για τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που απαιτεί η καθημερινότητά τους. Η ενεργοποίηση του gov.gr έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώνουν πλήθος υποθέσεων τους με το Δημόσιο, ηλεκτρονικά, από τον υπολογιστή ή το κινητό τους. Ωστόσο, οφείλουμε να προστατεύσουμε και όσους συμπολίτες μας δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες ή τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η δυνατότητα τα ΚΕΠ να αποστέλλουν τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που χρειάζεται ο πολίτης στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα και χωρίς καμία χρέωση των ίδιων των πολιτών εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το στόχο».

Πώς ακριβώς όμως θα γίνονται οι τηλεφωνικές αιτήσεις; Όπως εξηγεί ο κ. Γεωργαντάς οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΔΑΔ/Φ.5/10/7542/24/3/2020 σχετικά με την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ, όσον αφορά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών (τηλεφωνικές αιτήσεις), διαμορφώνονται ως εξής:

Τα ΚΕΠ αποδέχονται τα τηλεφωνικά αιτήματα από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα γεγονός που αξιολογείται είτε από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ, είτε εν απουσία του από τον αναπληρωτή του και πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

* να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της πρώτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης.3. 2020 και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αναγκών, οι οποίες έχουν προκύψει εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης,

* να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,

* να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων θα μπορεί να υποβληθεί επείγουσα τηλεφωνική αίτηση και από τρίτο πρόσωπο υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, αυτό να είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο υπογραφής, είτε ηλεκτρονική εξουσιοδότηση. «Να αναφέρουμε ότι η ταχυδρομική εξυπηρέτηση αφορά στα τηλεφωνικά αιτήματα με επείγοντα χαρακτήρα είτε η διεκπεραίωση τους απαιτεί τη συνυποβολή δικαιολογητικών είτε όχι. Eφ’ όσον δεν είναι δυνατόν τα δικαιολογητικά να αποσταλούν ηλεκτρονικά, θα δίνεται η δυνατότητα παραλαβής τους μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας από την οικία του πολίτη, μετά από σχετική τηλεφωνική εντολή του ΚΕΠ. Με τη διεκπεραίωση της αίτησης, η αποστολή του τελικού προϊόντος προς τους πολίτες γίνεται με την ταχυδρομική υπηρεσία, ενώ η ταυτοπροσωπία του πολίτη που ζήτησε το πιστοποιητικό γίνεται κατά την παραλαβή του σχετικού φακέλου. Επίσης, κατά την παραλαβή του φακέλου επιδεικνύεται κατά περίπτωση το πληρεξούσιο σε ακριβές αντίγραφο του συμβολαιογράφου και η εξουσιοδότηση στο πρωτότυπο» διευκρινίζει ο αρμόδιος υφυπουργός.

Ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται στις τηλεφωνικές αιτήσεις

1. Ο υπάλληλος των ΚΕΠ που υποδέχεται το τηλεφωνικό αίτημα και προκειμένου να το καταχωρίσει ζητάει τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και την διεύθυνσή του, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου, εάν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

2. Εάν για το αίτημα απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τον πολίτη στο ΚΕΠ, είτε αναζητούνται από το ΚΕΠ, είτε σύμφωνα με τις νέες υπηρεσίες των ταχυδρομείων, δίνεται εντολή από το ΚΕΠ στα ΕΛΤΑ να τα παραλάβουν από τη διεύθυνση του πολίτη, χωρίς την χρέωσή του, προκειμένου να αποσταλούν στο ΚΕΠ. Η εντολή για ταχυδρομική παραλαβή από τον πολίτη δίνεται για έγγραφα που δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν υπηρεσιακώς.

3. Στη συνέχεια ο υπάλληλος των ΚΕΠ όσο διαρκεί η τηλεφωνική συνομιλία με τον πολίτη, καταχωρεί το αίτημα αυτού στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων στα ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ». Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης αυτής, ο υπάλληλος γνωστοποιεί στον πολίτη τον αύξοντα αριθμό αιτήματος ο οποίος αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ». Στον φάκελο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα αιτηθέντα έγγραφα θα καταγράφεται ο αριθμός της υποβολής αίτησης.

4. Με την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης, τα αιτηθέντα έγγραφα αποστέλλονται προς τους πολίτες ταχυδρομικά με τη διαχείριση συστημένου αντικειμένου σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πολίτης. Επίσης, όπου είναι εφικτό, αποστέλλονται από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες του δήμου (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κ.τλ).

5. Η ταυτοπροσωπία του πολίτη ή του εκπροσώπου του γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο των ΕΛΤΑ ή της δημοτικής υπηρεσίας που συνδράμει.

6. Ο πολίτης υποχρεούται κατά την παραλαβή του φακέλου να επιδεικνύει, στο πρωτότυπο, στον αρμόδιο υπάλληλο.

* όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας (άρθρο 25 του ν.3731/2008-ΦΕΚ 263/Α ́/23-12-2008), είτε σε ισχύ είτε όχι,

* στην περίπτωση πολιτών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους,

* στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και τη θεώρηση εισόδου στη χώρα μας ή την άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη Χώρα. ‘Αλλη περίπτωση είναι το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Υ.Α. 4831/ΦΕΚ 1841/ Β /29.07.2013), σε όσους έχει χορηγηθεί άσυλο.

Όσον αφορά στην επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε πολίτες, σε όλη τη χώρα αυτή θα γίνεται ως εξής:

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ

* Ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα καλεί στο τηλέφωνο 11120 ή 2106073005 και θα δίνει την εντολή παραλαβής επικοινωνώντας και τον κωδικό χρέωσης (019443 01 00 ή 019443 01 01 ή 019443 01 02).

* Ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα πρέπει να τηλεφωνεί μέχρι τις 12.00 για παραλαβή την ίδια μέρα

* Επίσης ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα πρέπει να έχει ετοιμάσει λίστα εις διπλούν με όλα τα ταχ. αντικείμενα που περιέχει, στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, ανά αντικείμενο τα στοιχεία του παραλήπτη (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) και στο τέλος, το σύνολο των προς παράδοση αντικειμένων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Κάθε μία κατηγορία θα μπαίνει σε ξεχωριστό ανοικτό φάκελο και θα παραδίδεται στον διανομέα.

Κατά την παραλαβή, ο διανομέας θα καταμετρά τα αντικείμενα της κάθε κατηγορίας και, εφόσον συμφωνεί στο σύνολο, θα υπογράφει τις λίστες και θα παίρνει το ένα αντίγραφο από κάθε κατηγορία μαζί του.

* Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία και του αποστολέα (ΚΕΠ) και του παραλήπτη – πολίτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο).

* Ο διανομέας θα προσέρχεται στο κατάστημα ΚΕΠ, θα παραλαμβάνει τους φακέλους εκδίδοντας ένα κεφαλικό ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. (Συνοδευτικό Δελτίο Αποστολής), αναγράφοντας την συνολική ποσότητα αυτών.

Στην συνέχεια στο κατάστημα των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ θα εκδίδονται μοναδικά ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. για κάθε φάκελο. Την επομένη μέρα το ΚΕΠ θα παραλαμβάνει αντίγραφα αυτών ή σχετική λίστα.

* Κάθε Κ.Ε.Π. θα πρέπει να παραδίδει ξεχωριστά τους φακέλους που είναι για:

– εναπόθεση στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη – ασφαλές σημείο

– Κωδικός χρέωσης 019443 01 00

– παράδοση στα χέρια του παραλήπτη ή εξουσιοδοτημένου προσώπου

– Κωδικός χρέωσης 019443 01 01

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

* Τα ΚΕΠ θα επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου στο τηλεφωνικό κέντρο 11120 ή 210 60 73 005 και θα δίνουν την εντολή παραλαβής από την έδρα του Πολίτη. (Κωδικός χρέωσης 019443 01 02)

– Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο) και τα στοιχεία του παραλήπτη-ΚΕΠ (διεύθυνση, Τ.Κ.,), που πρέπει να παραδοθεί.

– Κωδικός χρέωσης 019443 01 02 ΕΛΤΑ Α.Ε. – ΕΡΓΟ ΚΕΠ ΕΛΤΑ (Παραλαβή από τον πολίτη – αποστολέα)

Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ θα πρέπει να τηλεφωνούν μέχρι τις 12.00 για παραλαβή την ίδια μέρα από την έδρα του Πολίτη.

Να σημειωθεί ότι αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται μόνο στην περίπτωση που τα αιτήματα πληρούν τα κριτήρια του επείγοντος αιτήματος.

Σε κάθε άλλη περίπτωση διεκπεραίωσης αιτήματος, το οποίο δεν κρίνεται ως επείγον, το κόστος αποστολής τόσο της εισερχόμενης αλληλογραφίας προς τα ΚΕΠ (φάκελος αίτησης αιτούντος με δικαιολογητικά) όσο και της εξερχόμενης αλληλογραφίας (αποστολή απάντησης προς την ταχυδρομική διεύθυνση του αιτούντος) θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση του αιτούντος πολίτη.

 

Alert από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Aπαιτούνται πρόσθετα μέτρα για τη συγκράτηση της ύφεσης

Την επιτακτική ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την συγκράτηση της ύφεσης επισημαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τονίζοντας το πόσο κρίσιμη είναι -ακόμα και από δημοσιονομική σκοπιά- η αναβάθμιση του ΕΣΥ.

Στην Ειδική Έκθεση για τις οικονομικές συνέπειες του COVID-19, το Γραφείο επικρίνει εμμέσως το μείγμα μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την ανάσχεση της ύφεσης. «Ένα σημαντικό συμπέρασμα είναι η περιορισμένη επίδραση της δημοσιονομικής παρέμβασης στην ένταση της ύφεσης» σημειώνεται και εξηγείται ότι «ο βασικός λόγος είναι πως η δαπάνη γίνεται είτε με μεταβιβάσεις είτε με αναστολές φόρων που δεν επηρεάζουν άμεσα το ΑΕΠ – όπως θα συνέβαινε αν η δαπάνη γίνονταν με αγορές αγαθών και υπηρεσιών – αλλά έμμεσα μέσω της κατανάλωσης εκείνων που εισπράττουν». Μάλιστα, αναφέρεται ότι σημαντικό μέρος της κατανάλωσης στρέφεται στις εισαγωγές, γεγονός που περιορίζει ακόμα περισσότερο τη θετική επίπτωση στο ΑΕΠ.

Πάρα ταύτα, το Γραφείο αναγνωρίζει ότι με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής ενισχύεται η ρευστότητα και διασφαλίζεται η φερεγγυότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. «Ωστόσο, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για τη συγκράτηση της ύφεσης και για να περιοριστούν τα αποτελέσματα υστέρησης, δηλαδή να αποφευχθεί μια μόνιμη αύξηση της ανεργίας και μια υποβάθμιση του παραγωγικού και κεφαλαιουχικού δυναμικού της χώρας καθώς και μια εκ νέου αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων» συνιστά στην έκθεσή του το Γραφείο.

Επίσης, στην έκθεση γίνεται λόγος για «σημαντική επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος και του δημόσιου χρέους», με το Γραφείο να στηλιτεύει την ατολμία και την επιφυλακτικότητα της ΕΕ εν συγκρίσει με τις πρακτικές που ακολουθούν ΗΠΑ και Κίνα. Όσον αφορά το 2021, το Γραφείο προβλέπει ανάκαμψη, η οποία όμως θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια της ύφεσης το 2020, από τα μέτρα πολιτικής που θα ληφθούν στη συνέχεια καθώς και από την πρόοδο της ιατρικής αναφορικά με την αντιμετώπιση του COVID-19 (δημιουργία εμβολίου, κατάλληλων φαρμάκων κλπ).

Η επόμενη μέρα

Για την επόμενη μέρα, το Γραφείο υπογραμμίζει την απαίτηση για σχεδιασμό και εφαρμογή «περισσότερων μέτρων». Ειδικότερα, θέτει δύο σημαντικά κριτήρια για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Αφενός την ισχυρή επίδραση στο ΑΕΠ και αφετέρου την ευρύτερη δυνατή κατανομή του οφέλους προκειμένου να αποφευχθούν διανεμητικές συγκρούσεις. «Όσον αφορά το πρώτο, θα πρέπει να προτιμηθούν δαπάνες με αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς έχουν επιπτώσεις πρώτης τάξης στο ΑΕΠ, σε αντίθεση με τις μεταβιβάσεις και τις φοροαπαλλαγές. Όσον αφορά το δεύτερο, μια καλή υποψηφιότητα είναι η αναβάθμιση του συστήματος Υγείας, που σε όρους δημόσιων δαπανών είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ» προτείνει το Γραφείο.

Ως προς την προτροπή ενίσχυσης του ΕΣΥ, το Γραφείο υποστηρίζει ότι μία τέτοιου είδους δημόσια επένδυση θα έχει ως αποτέλεσμα πέρα από την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, την αντιμετώπιση μιας μελλοντικής πανδημίας περισσότερο με ιατρικά μέσα και λιγότερο με μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας. «Τονίζουμε ωστόσο ότι μια τέτοια επέκταση θα πρέπει να είναι στοχευμένη προς την αναβάθμιση των δομών υγείας και τη στελέχωσή τους με προσωπικό και εξοπλισμό» διευκρινίζει το Γραφείο, επισημαίνοντας την ανάγκη μόνιμων προσλήψεων στο ΕΣΥ.

«Συμπληρωματικά με την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, θα μπορούσαν να αναληφθούν δημόσιες επενδύσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης, που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια της σημαντικής βραχυχρόνιας συνεισφοράς στο ΑΕΠ και της μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών. Σημειώνουμε τέλος, ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που ζημιώθηκαν από την κρίση θα πρέπει να συνεχιστούν, προκειμένου να περιοριστούν τα αποτελέσματα υστέρησης στην παραγωγική διαδικασία» καταλήγει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

 

Σ. Ρομπόλης: Μοντέλο “μερικής εργασίας” σε μια υπεργολαβική οικονομία

Η πρόταση του ΣΕΒ για επέκταση της ενοικίασης εργαζόμενων έρχεται μετά την νέα σχετική ΠΝΠ εν μέσω πανδημίας και προωθεί λογικές «μερικής ανεργίας» σε μία υπεργολαβική οικονομία, που θα οδηγήσει ξανά σε πάνω από 1 εκατομμύριο ανέργους και κάτω από το όριο της φτώχειας το 50% ή 60% των Ελλήνων, προειδοποίησε ο καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Σάββας Ρομπόλης μιλώντας την Τρίτη στον ρ/σ «Στο Κόκκινο».

Εάν δεν ενισχύσουμε την παραγωγή και συνεχίσουμε να είμαστε μία οικονομία με πυλώνα τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, που δουλεύει έξι μήνες, τα μοντέλα δείχνουν ότι μπροστά μας είναι νέος κύκλος κρίσης και μνημονίων, προειδοποίησε ο κ. Ρομπόλης. Ξοδέψαμε πολλά για όλες αυτές τις τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν αποδίδουν 12 μήνες, αλλά 6 μήνες, πρόκειται για παραγωγικό έλλειμμα, δεν υπάρχει εργοστάσιο ή μονάδα που να λειτουργεί 6 μήνες. Ακόμη περισσότερο, όταν ο τουρισμός των 6 μηνών δεν έχει συνδεθεί με την αγροτική παραγωγή και την μεταποίηση για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία του. Μελέτες έχουν δείξει ότι στα νησιά τα αγροτικά προϊόντα εισάγονται κυρίως από την Τουρκία και τα βιομηχανικά από τις χώρες προέλευσης των τουριστών που τα καταναλώνουν.

Αλλά αντί να συζητάμε αυτά, όπως είπε χαρακτηριστικά, συζητάμε την πρόταση του ΣΕΒ για ενοικίαση εργαζόμενων, που θέλει να διευρύνει τα σχήματα δανεισμού της εργασίας.

Σήμερα υπάρχει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εν μέσω πανδημίας, η ΠΝΠ 68 της 20ης Μαρτίου, που όχι μόνο δίνει δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού σε εταιρείες του ίδιου ομίλου, αλλά πηγαίνει παραπέρα, σε συνεργαζόμενες ή και ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι οι προτάσεις του ΣΕΒ πάντα έρχονται να νομιμοποιήσουν μία κατάσταση που εμβρυακά ήδη συμβαίνει στην πραγματικότητα, προειδοποίησε ο κ. Ρομπόλης, τώρα ζητά να νομιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο και να διευρυνθεί.

Πλέον δεν πρέπει να μιλάμε για μερική απασχόληση αλλά για μερική ανεργία, όπως το λένε ευθέως στη Γαλλία, θα έχουμε άνεργο εργατικό δυναμικό που κατά περίπτωση θα χρησιμοποιούμε μερικές ώρες ή ημέρες. Και το πηλίκο της διαίρεσης θα δίνει διεύρυνση των φτωχών εργαζόμενων και των φτωχών ανέργων, εάν έχουμε τώρα 40% κάτω από το όριο της φτώχειας (και αυτό επίσημα είναι 382 ευρώ το μήνα), αν εφαρμοστούν τέτοια πράγματα, μετά από 1-2 χρόνια θα μιλάμε για τοο 50% ή το 60%. Πώς μπορεί να λειτουργήσει μία οικονομία και μία κοινωνία με αυτούς τους όρους; Ανασφάλιστη, με ελάχιστα ή καθόλου εργασιακά δικαιώματα; αναρωτήθηκε ο κ. Ρομπόλης.

Η στρατηγική που επιδιώκουν είναι η εμβάθυνση της υπεργολαβικής οικονομίας και εάν το 2020 η ύφεση στην Ελλάδα φτάσει ή ξεπεράσει το 10% τότε μιλάμε για ανεργία της τάξης του 22%, δηλαδή πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες.

Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για μία οικονομία που δίνει μόνο ένα χρόνο επίδομα ανεργίας; Στην Ελλάδα επίδομα ανεργίας παίρνει μόνο 1 στους 10 ανέργους, όπως υπογράμμισε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*