Βαριά πρόστιμα σε συνταξιούχους για αδήλωτη εργασία – Tη Δευτέρα η καταβολή αποζημιώσεων ειδικού σκοπού και πληρωμών του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Βαριά πρόστιμα σε συνταξιούχους για αδήλωτη εργασία

Ποινή ύψους έως και 12 συντάξεων μπορεί να επιβληθεί σε όσους έχουν παράλληλη απασχόληση χωρίς να το δηλώνουν στον ΕΦΚΑ ● Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση Χατζηδάκη.

Πρόστιμο ίσο με 12 κύριες και επικουρικές συντάξεις θα κληθεί να καταβάλει στον ΕΦΚΑ όποιος συνταξιούχος εντοπιστεί να μην έχει δηλώσει την παράλληλη, με το καθεστώς συνταξιοδότησης που ήδη διανύει, απασχόληση. Το υψηλό πρόστιμο προβλέπεται κατ’ εφαρμογήν του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου στην υπουργική Απόφαση που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το πρόστιμο σε ό,τι αφορά την αναγωγή του στην κύρια σύνταξη μπορεί να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του ¼ από το ύψος της μηνιαίας σύνταξης. Το ποσόν της οφειλής της επικουρικής σύνταξης θα καταβάλλεται στον ΕΦΚΑ ή στα επικουρικά Ταμεία που δεν έχουν ενταχθεί στον ενιαίο φορέα, με συμψηφισμό στις επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ.

Για την υποβολή των δηλώσεων των συνταξιούχων, τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή στον e-ΕΦΚΑ. Οι δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων που έχουν ήδη υποβληθεί, καθώς και τα στοιχεία πληρωμών συντάξεων, θα διασταυρώνονται σε περιοδική βάση με τα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι εργοδότες στον ΕΦΚΑ, τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη και τα στοιχεία άλλων πληροφοριακών συστημάτων. Εως ότου ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα, η αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης συντάξεων του ΕΦΚΑ θα καταχωρίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων συνταξιούχων στο πληροφοριακό σύστημα πληρωμών συντάξεων του Ταμείου.

Η απόφαση

● Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που είτε έχουν αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα έως και την 28/2/2020, είτε αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από την 29/2/2020 και εφεξής, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης. Αντίστοιχη δήλωση στην αίτηση συνταξιοδότησης οφείλουν να υποβάλλουν και οι ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος συνεχίζουν να εργάζονται ή να αυτοαπασχολούνται.

● Οι συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία πριν την 13/5/2016 και βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου δεν υπόκεινται σε μείωση της σύνταξης, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης, εφόσον συνεχίζουν να απασχολούνται, για την περίοδο απασχόλησης από την 1/3/2022 και εφεξής. Η υποχρέωση δήλωσης απασχόλησης με το προϊσχύον κανονιστικό πλαίσιο διατηρείται.

● Οι συνταξιούχοι του πρώην ΝΑΤ που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης από 1/9/2022.

● Η δήλωση υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ και καταγράφονται τα στοιχεία του συνταξιούχου και της προς ανάληψη εργασίας, ιδιότητας ή δραστηριότητας, για την οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης στο Ταμείο, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη στον οποίο θα παρασχεθεί η επαγγελματική δραστηριότητα και η χρονική της διάρκεια.

Οι εργοδότες

Αιτήσεις οφείλουν να υποβάλλουν και οι εργοδότες, στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Επίσης πρέπει να παρακρατούν και να υποβάλλουν στον EΦΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, όπου προβλέπονται, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει.

Η νομοθεσία

● Συνταξιούχοι που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα υπόκεινται σε μείωση για το ποσόν της κύριας και επικουρικής τους σύνταξης κατά 30%.

● Οι συνταξιούχοι που εργάζονταν πριν από τον Φεβρουάριο του 2020 θα ενταχθούν στις νέες διατάξεις, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται, από την 1/3/2022 και μετά.

● Συνταξιούχοι που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης λαμβάνουν συντάξεις μειωμένες κατά 30% μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μέχρι την 28/2/2021 ή μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπληρώνεται από την 1/3/2022 και μετά.

● Η μείωση του 30% είναι η ακαθάριστη σύνταξη ή συντάξεις (επί συρροής συντάξεων), από τις οποίες εξαιρούνται το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα ανικανότητας.

■ Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατική Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης.

■ Οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση αυτού.

■ Οι ψυχικά ασθενείς για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

■ Οσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα του άρθρου 54 του Π.Δ.169/2007, καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

■ Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζον έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

■ Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Δηλαδή όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης-ΟΓΑ ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις, λογοτέχνες, καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3075/2002 (Α’ 297), όσοι δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 σε συνδυασμό και με αυτές του Π.Δ. 168/2007.

■ Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσόν των 10.000 ευρώ.

Tη Δευτέρα η καταβολή αποζημιώσεων ειδικού σκοπού και πληρωμών του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Στις 19 Ιουλίου θα γίνουν οι πληρωμές του Ιουνίου για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού του Μαΐου για τους εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης στον τουρισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, θα πραγματοποιηθούν καταβολές συνολικού ύψους 47,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 112.203 δικαιούχους, ως εξής:

  • 40 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε 84.692 δικαιούχους ως αποζημίωση ειδικού σκοπού (για τον μήνα Μάιο) και, συγκεκριμένα, σε εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο τουρισμού, σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων.
  • 6,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 25.330 εργαζόμενους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον Ιούνιο.
  • 762.694 ευρώ σε 2.181 δικαιούχους για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2021, (μετά την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.